Skip to main content

สินค้า

ผ่านการรับรองตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข GMP ที่มีความน่าเชื่อถือสูงได้รับการรับรองจากทั่วโลกเรื่องการมีมาตรฐานที่ดีในเรื่องการควบคุมการผลิตอาหาร มีการพิสูจน์จากกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารทั่วโลกว่า GMP ทำให้อาหารจากกระบวนการผลิตมีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
QUALITY PRODUCT

น้ำแข็งหลอดใหญ่

น้ำแข็งหลอดใหญ่ขนาด 20 กก.
ภาชนะบรรจุ มี 2 รูปแบบ กระสอบพลาสติกสาน และ กระสอบพลาสติกใส
QUALITY PRODUCT

น้ำแข็งหลอดเล็ก

น้ำแข็งหลอดเล็กขนาด 20 กก.
ภาชนะบรรจุ มี 2 รูปแบบ กระสอบพลาสติกสาน และ กระสอบพลาสติกใส
QUALITY PRODUCT

น้ำแข็งยูนิตบด

น้ำแข็งยูนิตบดขนาด 20 กก.
ภาชนะบรรจุ มี 2 รูปแบบ กระสอบพลาสติกสาน และ กระสอบพลาสติกใส
QUALITY PRODUCT

น้ำแข็งแพ็ค (1.4 กก.)

น้ำแข็งแพ็คขนาด 1.4 กก.ต่อถุง
1 กระสอบบรรจุ 20 แพ็ค
QUALITY PRODUCT

น้ำแข็งซอง

น้ำแข็งซอง สำหรับแช่ของสด หรือเพิ่มความเย็น